Lær hiragana

japansk bog med hiragana, katakana og kanji

Hiragana er navnet på et af de tre skriftsystemer, der bruges på japansk. De to andre hedder katakana og kanji. Hiragana og katakana er stavelsesskrifte, hvilket betyder, at man har et tegn (eller bogstav) for hver stavelse. Det lyder måske af meget, men det japanske sprog har kun 46 stavelser, så der er relativt få tegn. Til sammenligning er kanji kinesiske skrifttegn, hvoraf der er mere end 2000 i daglig brug.

Det tager ikke lang tid at lære at læse hiragana. Man kan lære hiragana på et par dage ved at øve sig i at læse og skrive tegnene hver dag.

aiueo
(intet)あ aい iう uえ eお o
kか kaき kiく kuけ keこ ko
sさ saし shiす suせ seそ so
tた taち chiつ tsuて teと to
nな naに niぬ nuね neの no
hは haひ hiふ fuへ heほ ho
mま hoみ miむ muめ meも mo
yや yaゆ yuよ yo
rら raり riる ruれ reろ ro
wわ waゐ wi (anvendes kun i ældre tekster)ゑ we (anvendes kun i ældre tekster)を wo (udtales o)
Oversigt over hiragana på dansk i et 五十音 (gojuuon)-skema

Derudover findes tegnet ん, der blot udtales som et n. Så さん læses “san”.

Når et lille ゃ (ya), ゅ (yu) eller ょ (yu) skrives efter en tegn, der ender på en i-lyd, er den pågældende i-lyd stum. きゃ læses “kya”, きゅ læses “kyu”, きょ læses “kyo” osv.

Når to små streger (dakuten) eller en cirkel (handakuten) skrives over et hiragana-tegn ændrer det på udtalen:

aiueo
gが gaぎ giぐ guげ geご go
zざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
dだ daぢ jiづ zuで deど do
bば baび biぶ buべ beぼ bo
pぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
Oversigt over hiragana-tegn med dakuten og handakuten

Husk: det tager lidt tid og flid at lære hiragana, men det er ikke umuligt.